sezione MUSICA DA CAMERA - CHAMBER MUSIC section

Cat. B STRING QUARTET - Ruan Tiancheng, RUAN JIACHENG, Wu Yongjun, Feng Ziqian

Shenzhen, China

Programma: 1.Antonín Leopold Dvořák:String
Quartet No.12 in F,Op.96,"American",1st movement
2.Franz Joseph Haydn:String Quartet in g minor,
Op.74 No.3"The Horseman",4th movement


Cat. B THE AIR Siying Wang, Zhenya Liu, Zhikai Shao, Linchen Zhai. Yunhui Wang, Haonan Zhuang, Ruiqi Wang

Shanghai, China

Programma: Title: SPIRIT OF FREEDOM
Composer:Michele Mangani


Cat. C Xiao Xue (piano) - Ou Yang Xin (violin)

Programma: repertoire:
1.Franck-Sonata for Violin and Piano in A Major
FWV 8-00:13:31
I.Allegretto ben moderato
II.Allegro
2.Beethoven-Sonata for Violin and Piano No.9 in A
Major,Op.47 "Kreutzer"-00:11:10
I.Adagio sostenuto-Presto